1396/7/11 سه‌شنبه در مورد برنامه کلاسی

♦️ بیشتر دانشجویان عزیز سوال می کنند که چرا برنامه کلاسی بعضی از درس ها اعلام نشده است

♦️توجه فرمایید

1⃣ در دانشگاه پیام نور لزوما برای همه درسها کلاس تشکیل نمی شود .تشکیل کلاس بر اساس به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجویان در درس مورد نظر است(بیشتر از پنج نفر)

2⃣ تا پایان حذف و اضافه (۲۴ مهرماه) که آمار انتخاب واحد کلیه دروس مشخص می شود وضعیت کلاسی تعداد بیشتری از درس ها  مشخص خواهد شد

 
امتیاز دهی